Naturen omkring Jenle

(nedenstående information er hentet fra Naturstyrelsens hjemmeside)

Jenle natur Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca.15 km. nord for Skive og ca. 5 km øst for Jebjerg. Området er beliggende på kuperet og skrånende terræn ned mod strandengene ved Astrup Vig.

Størstedelen af arealerne er udlagt som åbne arealer, primært landbrugsarealer og slette. De bevoksede arealer består af egekrat og blandet løvskov, der står på skråningerne ned mod Astrup Vig. Skoven glider over i strandeng på de lave arealer ud mod Astrup Vig.

Se droneoptagelser over Jenle.

.

Den overordnede målsætningen for Jenle har hovedvægt på at sikre adgang til natur og fjordkyst samt på kulturhistorie og også på natur- og landskabelige hensyn herunder bevarelse af egekrat. Således er det målet, at driften af skovene og de lysåbne naturarealer samt de rekreative rammer, bidrager til at videreudvikle det særlige kulturhistoriske miljø, der er tilknyttet Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og gravsted.

Naturen omkring JenleDu er velkommen til at færdes frit på de 38 hektar som blev udstykket af venner til Jeppe Aakjær i 1905, og straks derefter blev den smukke bygning med den imponerende udsigt sat. Jeppe og hans hustru Nanna boede her indtil deres død, Jeppe i 1930, og Nanna i 1962. Deres datter Solvejg overtog, men solgte hele ejendommen i 1981 til Staten. Hun boede dog på Jenle til sin død i 2001. Viborg Amt lejede bygninger og haveanlæg fra 1981 og Skive Kommune overtog lejemålet i 2007, og driver fortsat stedet sammen med Aakjærselskabet som museum og mindestuer. De åbne arealer blev lejet ud til almindelig landbrugsdrift indtil 2019.

Træbevoksningerne og strandengen er fredede. Oprindeligt som krat og især egekrat, der efterhånden er blevet til skov. Buskadset på skråningen til engen, som efterhånden tog udsigten, blev fjernet i foråret  2020 af Naturstyrelsen. 

Naturen omkring Jenle - udsigt over Astrup vig

.

I 2020 har Naturstyrelsen Himmerland overtaget planlægningen og driften af jorden. Det overordnede mål er ad åre at omdanne Jenle til en naturtype som ligner naturen på Jeppe Aakjærs tid. Et ”overdrev”. Dette sker ved slåning og fjernelse af opvækst, uden tilførsel af næringsstoffer. Dette vil over nogle år udpine græsserne og give plads til mindre næringskrævende planter.

En del af denne strategi er de græsædende dyr, får og kvæg. De fjerner en del græs og afleverer pletvis noget af det igen. Naturstyrelsen er derfor her i foråret 2020 i færd med at etablere indhegning af arealerne. En flok får er lukket ud, og i løbet af forsommeren vil en flok Galloway-kvæg komme ud på marken. Det er robuste og fredsommelige dyr, som ikke interesserer sig ret meget for vores tobenede besøgende.

Parkeringspladsen og bygningerne med omgivelser, herunder haveanlægget, er udlagt som facilitetszone med henblik på at understøtte en fortsat udvikling af den kulturelle, historiske og rekreative udnyttelse af området

Naturen omkring JenleMere information omkring naturen og langsigtede planer for naturbevarelsen i området kan findes her:

Læse her – Naturstyrelse – Jenle

Se video:

Efterårsdag på Jenle. Med lyd.

En vinterdag på Jenle. Med lyd.

Omkring Jenle findes en pragtfuld natur, der er meget velegnet til små vandreture.
Den korte tur – rød rute – er på 1,16 km.
Turen ned omkring fjorden – blå rute – er på 1,64 km.
Den gule markering viser skellet til ejendommen Jenle.

Engen nede i blå rutes sydvestlige hjørne kan til tider være vanskelig at passer på grund af mose.

Naturen omkring Jenle

Jeppe Aakjær: skulptur af Jeppe Aakjær “jeg er havren” skænket af kunstneren Elisabeth Zeuthen.
Udsigtstårnet: Her var Nanna og Jeppe Aakjærs udsigtstårn.
Den gamle Jenlefest-plads: Her stod Jeppe Aakjærs talestol. Foran ned mod Astrup Vig var festpladsen.
Esbens Grusgrav: Den gamle grusgrav som Esben Aakjær drev efter 2. verdenskrig.

Gå på opdagelse i haven omkring Jenle

Jenles have Jeppe Aakjær