Jeppe Aakjærs lyrik, noveller og romaner

Jeppe AakjaerJeppe Aakjærs forfatterskab blev stort, og der arbejdes den dag i dag med at kortlægge det hele. Stadig nye dokumenter og skriv dukker frem fra gemmerne som skal konserveres og gemmes forsvarligt. Nedenstående giver et indblik i mange af Aakjærs udgivelser, og denne liste vil løbende blive opdateret efterhånden som dokumenterne bliver registreret.

Jeppe Aakjærs bogudgivelser

I perioden fra 1897 til sin død i 1930 udgav Jeppe Aakjær cirka 325 bind indenfor forskellige kategorier.

D I G T E

1899 – Derude fra Kjærene – ca. 75 digte – udkom 1. dec.

1905 – Fri Felt – ca. 50 digte – udkom i marts

1906 – Rugens Sange – 36 digte i alt – udkom i marts

1909 – Muld og Malm – 44 Digte – udkom i foråret

1910 – Den Sommer og den Eng – 34 Digte – udkom ca. 15. okt.

1913 – Esper Tækki – En Sallingbo Empe – udkom 22. okt.

1916 – Liv og Sang – Digte i Udvalg – udkom 5. april

1916 – Vejr og Vind og Folkesind – Digte – udkom 8. nov.

1920 – En Daad Trykt 1. gang i Skivebogen 1919

1921 – Hjærtegræs og Ærenpris – Digtsamling

1924 – Hejmdals Vandringer – Et højsommerdigt – udkom omkring 25. maj.

1926 – Jacob og hans Sønner – digt – manuskript udgave – udkom 10. sept.
……….På Jeppe Aakjærs 60 års fødselsdag

1927 – Under Aftenstjærnen – Digtsamling – udkom 5. nov.

1931 – Samlede Digte i 3 bind. Mindeudgave ved Svend Aakjær
……….Udkom året efter Jeppe Aakjærs død.

.

.

.

.

Jeppe-Aakjær-Samlede-Digter

R O M A N E R

1899 – Bondens Søn – udkom 14. marts

1904 – Vredens Børn – Et Tyendes Saga

1907 – På Aftægt – Fortælling – udkom 10. april

1914 – Arbejdets Glæde – udkom i sept.

1909 – Hedevandringer – skrevet i vinteren 1908

1915 – Jens Langkniv – udkom 24. april

1916 – Hvor der er gjærende Kræfter – udkom den 1. marts

1921 – Pigen fra Limfjorden

N O V E L L E – S A M L I N G E R

1900 – Vadmelsfolk – 6 fortællinger – udkom op mod jul

1901 – Fjandboer – 4 fortællinger – udkom 1. marts

1905 – Fra Jul til Sanct Hans – 8 noveller – udkom 15. nov.

1908 – Hvor Bønder bor -12 Småhistorier – udkom i begyndelsen af nov.

1911 – Frederik Tapbjærgs Plovgilde – Et udvalg af ældre fortællinger – 8 Fortællinger

1913 – Jævnt Humør – 14 Smaahistorier – udkom omkring 15. sept.

1923 – Po fir glowend Pæl. En Sagnsamling – udkom 28. april

S K U E S P I L

1901 – Livet på Hegnsgaard – færdig skrevet omkring 1. maj men udkom først som trykt bog i 1907.

1909 – Ulvens Søn – udkom omkring 27. nov.

1911 – Naar Bønder elsker – udkom i efteråret

1917 – Himmelbjærgpræsten – udkom i midten af nov.

1925 – Rejsegildet

L O K A L H I S T O R I E

1917 – En Skarns Præst og andre Syndere – udkom 5. nov.

1919 – Af min Hjemstavns Saga

1929 – Langs Karupåens Bred – Studier fra Hjemstavnen I

1930 – Fra Agermuld og Hedesand – Studier fra Hjemstavnen II

1930 – Konge, Adel og andre Sallingboer – Studier fra Hjemstavnen III

1931 – Gammel brug og gammel brøde – Studier fra Hjemstavnen IV
……….Færdigudgivet af Aug. F. Schmidt – 1932

1932 – Fra Sallingland til Øresund – Studier fra Hjemstavnen VI
……….Færdigudgivet af Aug. F. Schmidt

Herudover var Jeppe Aakjær redaktør af ”Skivebogen” fra 1911 til han valgte at trække sig som redaktør, idet der efterhånden KUN var Jeppe Aakjær, der leverede artikler til årbogen.

I perioden fra 1911 til 1926 havde Jeppe Aakjær rigtig mange artikler i ”Skivebogen”, som for en dels vedkommende er medtaget i ”Samlede Værker” frem til dennes udgivelse i 1919.

A N D R E   B O G U D G I V E L S E R – i prosa

1897 – Missionen og dens Høvding – udkom 23. nov.

1902 – Jysk Stævne – Et Årsskrift – ikke alt skrevet af Jeppe Aakjær

1902 – Fræ wor Hjemmen – Vers og Prosa i jysk Mundart – udkom 24. nov. – som ovenfor

1903 – St. St. Blichers Livstragedie – I Breve og Aktstykker – 3 bind

1911 – Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaari – udkom omkring 8. dec.

1912 – Hytter i alle Lande – Tale i Ormslev den 14. marts 1910

1913 – Sommer-Taler – 15 Taler og Afhandlinger – udkom i juni

1918 – Fremtidens Bondehjem – Tale ved Sendemandsmødet i Aarhus den 18. nov. 1916..Udkom som bog med bilag 2. dec. 1918.

1919 – Mit Regnebræt – En Selvbibliografi

1919 – Artikler og Taler

1924 – Himmelbjergfesternes Forlis – 2/1 – 4/1 1924 i Politiken

.

E R I N D R I N G E R  OG  B R E V E

1928 – Fra min Bitte-tid – Kulturhistorisk selvbiografi

1929 – Drengeår og Knøsekår – Kulturhistorisk selvbiografi

1929 – Før det dages – Kulturhistorisk selvbiografi

1931 – Mindebogen – Nogle breve fra Jeppe Aakjær fra årene 1899 – 1930
……….Trykt som manuskript. Udgivet af Georg Saxild

1932 – Efterladte Erindringer – Udgivet af Georg Saxild.
……….2 år efter Jeppe Aakjærs død

1932 – Digte og noveller – Spredte fund i Jenles bibliotek – udkom i maj

S T Ø R R E   U D G I V E L S E R

Folkeudgave i 10 bind udkom 1912 – 1913 – de 10 bind blev trykt i sammenlagt 60.000 eks.

24a. Vadmelsfolk (udkom i April 1912)

24b. Fjandboer og Paa Aftægt i 1 bind

24c. Vredens Børn 1. del

24d. Vredens Børn 2. del

24e. Hvor Bønder bor og Livet paa Hegnsgaard i 1 bind

24f. Bondens Søn

24g. Fra Jul til Sankt Hans

24h. Digte I – Bag Hjemmets Gavl

24i. Digte II – Rugens Sange og andre Sange

24j. Digte III – Tidsbølger

Samlede Værker i 8 bind – 1918 – 1919. Bind I og II er samlet i ét bind, hvorfor værket reelt er i 7 bogbind.

Det var salget af rettighederne til disse 8 bind til Gyldendal, hvor Jeppe Aakjær modtog 120.000 kr. (måske realt 150.000 kr.?), som muliggjorde at Aakjær kunne købe de 3 medejere ud af Jenle, hvorefter Jeppe Aakjær blev eneejer af sit hjem.

(Disse to store udgivelser indeholdt begge kun, hvad Jeppe Aakjær tidligere havde udgivet, både af digte og i prosa – så der er intet nyt tilføjet i disse udgivelser)

Ved sin død i 1930 stod Jeppe Aakjær midt i udgivelsen af to store bogværker, nemlig hans erindringer og det 6 bind store værk: Studier fra Hjemstavnen.

Flere af bindene i de to nævnte værker udkom postumt, hvor bl.a. landsarkivar Georg Saxild ydede familien stor hjælp med erindringerne og Aug. F. Schmidt ydede hjælp ved færdigredigeringen af ”Studier fra Hjemstavnen”.

Jepppe-Aakjær-Fra-Jul-til-Sankt-Hans

.Jeppe-Aakjær-Hvor-Bønder-bor

Udgivelser om Jeppe Aakjær

1936 – Marie Bregendahl: Smaa kommentarer til Jeppe Aakjærs Erindringer

1992 – Solvejg Bjerre: Længe siden. Gyldendahl

1999 – Henrik Fibæk Jensen: Jeppe Aakjær Spillemand og stridsmand. Historisk samfund for Skive ……….og omegn

2006 – Johs. Nørregaard Frandsen: Forord til Rugens Sang. Hovedland

2009 – Johs. Nørregaard Frandsen: Rugens sange – Jeppe Aakjær i Danske litteraturs
……….historie 1870-1920. Gyldendahl

2011 – Johs. Nørregaard Frandsen: Efterord til Vadmelsfolk. Forlaget Jenle

Jeppe Aakjærs såkaldte Julebøger + lidt mere.

I 1911 indgik Jeppe Aakjær en aftale med bogtrykker Niels P. Thomsen, Holstebro en aftale om, at Jeppe hvert år ville udgive en lille bibliofil bog i særtryk i et meget lille oplag – i starten på 100 eksemplarer, og at Jeppe ville sende disse bøger til venner og bekendte, hver bog oprindelig med en personlig hilsen fra Jeppe Aakjær.

Der gik efter den første udgivelse nogle år før bøgerne kom år efter år – og ikke altid hvert år.

Efter nogle år blev Jeppe af specielt bogsamlere gjort opmærksom på, at disse gerne ville kunne købe bogen, og sådan blev det så fra 1919, hvor 100 eks. kom i handlen.

Julebøgerne er alle opsat og trykt af bogtrykker Niels P. Thomsen, Holstebro, idet det var Niels P. Thomsen personligt, der satte bøgerne i hånden, men på et tidspunkt overgik selve udgivelsen til Levin & Munksgaard i København. Det var stadig bogtrykker Niels P. Thomsen i Holstebro, der personligt satte bøgerne i hånden.

Følgende Julebøger er udgivet af Jeppe Aakjær således:

1910 – En Landsby-Tragedie – 15. s. – 100 eks.

1915 – Fir’ Fjandbo Saang. Ett for lett og ett for laang – 15.s. – 100 eks.

1916 – Gammel Jehannes hans Nøjesvis’ – 23 s. – 100 eks.

1918 – Ravperler – 27 s. – 150 eks. –

1919 – Glimmersand. Smaavers. – 49 s. – 200 eks., heraf 100 i handel

1920 – Rejserids af Viborg Amt – 25 s. – 150 eks.

1921 – Den ny Klokke. En historie fra Heden – 35 s. – 225 eks., heraf 100 i handel

1922 – Min første Jul. En Skizze – 35 s. – 225 eks., heraf 100 i handel

1923 – Bonden og hans Jord. Et Digt – 19 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

1924 – I Oplysningens Tjeneste. Et Ungdomsminde –29 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

1925 – Kongenshus. En Luftspejling – 23 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

1926 – St. St. Blicher. Hans Personlighed og hans Muse – 37 s. 325 eks., 150 i handel

1927 – Min Hædersdag. 10. Sept. 1926 – 40 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

1928 – Svenske Jacob og hans Vise. – 28 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

1929 – Markedet og Markedsviser. – 39 s. – 275 eks., heraf 100 i handel

——–Jeppe dør i 1930 før julebogen udkom—–

Disse julebøger udkommer efter Jeppes død:

1930 – Sidste Rejse. Jeppe Aakjærs Ligfærd. Taler mv – 61 s. – 300 eks., 100 i handel

1931 – Spildkorn. Dedicationer og Smaavers. Samlet af Solveig Aakjær –35 s. 300/100

Omkring 1925 fik Jeppe Aakjær de idé at ville udgive et antal bibliofile småskrifter i lille oplag på mellem 300 og 500 eks. med bogtrykker Niels P. Thomsen som håndsætter af bøgerne og Levin og Munksgaad som udgiver.

Der udkom kun disse tre bibliofile småskrifter:

*Viborg Byes Beskrivelse Christen Erichssøn 1727. Med forord af Jeppe Aakjær.
U
dkom i 1925 i 500 eks.

*Forlystelser i Heederne. Nicolaus Hegelahr 1788. med forord af Jeppe Aakjær.
Udkom i 1926 i 300 eks. Jeppe fortæller i forordet at dette er det første digt om heder.

*Ære og Takkedigt til min gamle Skole-By Holstebroe i Jydland. 1667/1669.
Skrevet af Elias Eskildsøn Naur. Udkom 1929 – 34 s. trykt i 325 eks.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeppe Aakjær-Svenske Jacob og hans vise

.

.

.

.

.

Særtryk af artikler i Skivebogen

I 1910 blev Jeppe Aakjær medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Skive og Omegn, der udgav et årsskrift fra starten af foreningen i 1909. Jeppe blev bogens redaktør fra 1911 til og med 1926. I denne periode skrev Jeppe Aakjær mange artikler til Skivebogen, og mange af dem blev udgivet som særtryk.

Særtryk af artikler i Skivebogen – alle udgivet af Jeppe Aakjær på Skive Folkeblads Bogtrykkeri.

Artiklens titel:

1913 – Fra Bondens Trældomstid

1915 – Den hængte Tyv

1915 – Hex i Forhør

1915 – Fra Skive gamle Latinskole

1915 – Fra Skive Raadhus

1915 – Nis Nissen, Spøttrup

1916 – Fra det gamle Bustrup

1916 – Lidt Degnehistorie fra Nordsalling

1916 – Af Skives Annaler

1917 – En Oldtidsgaade og dens Tydning

1917 – Ret og Skjel før vi blev til

1918 – Den økonomiske Tilstand i Salling omkring Aar 1700 – 1918

1918 – En adelig Bandit

1918 – Fjends Herred omkring 18 Aarhundredes Midte

1919 – En Herremand der spytter

1919 – En Redningsdaad

1919 – Niels Sørensen, Lem

1919 – Prokurator Peder Lund paa Skivehus

1919 – Rakkerliv

1920 – Den dovne Præst i Estvad

1920 – Skov og Have

1921 – Et lille Trav ad de gamle Landeveje

1922 – Bagateller

1922 – Bondeliv i 18. Aarh

1922 – Paa Aftægt

1922 – Sallings Marknavne

1922 – Et par gamle Bondeviser

1923 – Herren Til Eskjær og Skivehus

1923 – En Henrettelsesvise

1923 – Et Mad-Digt fra Aar 1700

1924 – Skive Marked

1924 – Vridsted Kirkes Brand

1924 – Fra Taarupgaard

1926 – Fra vor Landsbyskoles Barndom

1928 – Brændevin

I 1925 udgav Jeppe Aakjær et særtryk af samtlige artikler, han havde skrevet dette år i Skivebogen (i alt 7 artikler) Bogens titel var ”Blandkorn I”.

I 1926 udgav Jeppe Aakjær også et særtryk af samtlige artikler, han havde skrevet i Skivebogen dette år (i alt 10 artikler). Denne bogs titel var ”Blandkorn II”.

Særtryk udgivet af Jeppe Aakjær på Samlinger til Jydsk Historie og Topografi Forlag.

Artiklens titel:

Hedens Peuplering eller af Den gamle Amtmands Papirer – 1918

Særtryk af Bogen om Skive – udgivet af Jeppe Aakjær på Skive Folkeblads Bogtrykkeri.

Artiklens titel:

Stude og Storke – 1926 – 6 sider (Med dedikation: ”Kjære Dr. O. Helms! Som ringe Tak for ”Storken” sender jeg Dem her en lille Storkeunge. Venlig hilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kan købes i Webshoppen