Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Esben Aakjær

Artikel fra Skive Folkeblad den 25. maj 1945
Skive Folkeblad

Aakjærs Søn deltog i Krigen som Flyver
Meldte sig ret hurtigt efter Krigsudbruddet som norsk – Frivillig og opholder sig nu i Norge.

Jeppe Aakjærs Søn, Esben Aakjær, deltog i Krigen som Flyver — saa ledes som det Esben Aakjaerforlød her paa Egnen allerede for flere Aar siden — og det vides nu, at han er sluppet vel igen nem de farefulde Aar. Forleden kom der Telegram fra ham fra Oslo til hans Moder, Fru Nanna Aakjær, der modtog den glædelige Hilsen under et Ophold hos sin Datter og Svigersøn, Overlæge Bjerre og Fru Solvejg i Faaborg. Fru Aakjær er nu vendt til bage til Jenle og haaber at gense sin Søn her engang i Løbet af Sommeren
Endnu kan han ikke vende hjem. Han gør Tjeneste i de norske frivil lige Styrker og er nu med sin Afdeling ankommet til Norge, men først naar Opholdet her er endt, kan han via England vende tilbage til Danmark efter de mange Aars Udlændighed.

Esben Aakjær, der efter endt Skolegang i Viborg i nogle Aar var ved Landvæsenet, blev midt i Trediverne Journalist ved Østsjællands Folkeblad. Efter nogle Aar paa Redaktionen her besluttede han at drage ud paa „det store Stof” — paa en Jordomrejse. Paa denne Rejse var han over Stillehavet naaet til Amerika, da Krigen brød ud.

Ret snart efter Krigens Udbrud rejste han til Canada, hvor han meldte sig som norsk Frivillig. Han kom paa en britisk Flyverskole i Toronto, og efter endt Uddannelse her kom han, vistnok i Juli 1942, til England, hvorfra han deltog i Bombetogterne mod Tyskland. I Begyndelsen var han Maskingeværskytte i en Skive Folkeblad 1945 AakjærBombeflyvemaskine. Senere kom han til Signaltjenesten og blev Radio-Observatør i en af de flyvende Fæstninger. Engang i Vinter blev han hædret med en Krigsmedalje.

Der skete jo iøvrigt det mærkelige Sammentræf, at samme Dag, som man i Skive hædrede Jeppe Aakjær ved at afsløre Mindesmærket paa Kirkebakken, kom Esben Aakjær — anonymt — til Mikrofonen i den danske B. B. C: Udsendelse fra London. Flere kunde genkende hans Stemme og kunde af hans Beretning om sine Oplevelser forstaa, at det var ham.

Der er naturligvis nu stor Glæde i Aakjærs Familie og store Vennekreds over at vide den unge Esben i god Behold. Familien har dog ikke været helt ude af Kontakt med ham i de mange Krigens Aar. Flere Gange har han med Røde Kors-Breve faaet sendt et Par Ord hjem, og bl. a. har nuværende Minister Mogens Fog ad illegale Veje formidlet flere Meddelelser mellem Esben Aakjær og hans Familie.Esben Aakjaer