Jenles historie

Jenles bygninger gennem tiderne

1905 blev jorden udstykket fra herregården Nørgård.

Den 5. marts 1906 bestemte Jeppe Aakjær selv pladsen hvor gårdens bygninger skulle opføres. Den meste ideelle plads på den købte parcel (Matr. Nr. 1 q af Nørregaard) blev valgt til byggestedet. Nær ved to ikke særlig dybe mergelgrave, og sådan at haven kunne blive anlagt på en bakke, der ”skrånede mod sønder” blev det nye hjem bygget.

På stedet var der ikke et træ. Bart og enligt var det, så det var særdeles træffende, da Aakjær allerede i 1905 døbte den endnu ikke opførte gård ”jenle” der er det jyske ord for alene eller ensom. Der var dengang kun en cykelsti fra amtsvejen til Jenle.

Foråret 1906 blev Jenles bygninger opført Stue­ huset og de to vinkelhuse; stuehuset 33 alen langt (20,71 meter), 14 alen bredt (8,79 meter), laden 40 alenlang (25,11 meter), staldbygningen (til kreaturer, svin, heste) 50 alenlang (31,39 meter). Byggearbejdet udførtes af Murermester Chr. Larsen og Tømrermester Chr. Michaelsen).
Hovedbygningen blev opført efter tegning af Arkitekt P. Baumann. Grundplanen til den var hovedsagelig udarbejdet af Jeppe Aakjær og hans forlovede Nanna Krog.
Huset blev indrettet til at rumme to Husstande, idet Jens Aakjær – senere bestyrere, forkarle og øvrigt tyende – skulle bo i dets nordre del.

Aakjærs del af huset kom til at bestå af dagligstue, spisestue, billedskærerværksted til Nanna Aakjær, køkken, spisekammer, bryggers. Oven på var der i 1907, da huset blev taget brug, Aakjærs rummelige Arbejdsværelse i kvisten, soveværelse, pigeværelse og et gæsteværelse.

Facaderne var vandskurede og gulkalkede, gesimserne hvide. Taget bestod af almindelige gammeldags tagsten.

Mens byggeriet endnu stod på, skrev Aakjær følgende verselinjer:

Jeg lagde min gård i den rygende blæst,
Hvor bakken hun skråner mod sønder,
hvor græsset gror højt,
om min skæggede hest,
hvor viberne ruger, og lærken er gæst –
for lærker er, hvor der er bønder.

Stuehuset kostede fuldt færdig i 1907 8.500,00 kr. Bygningerne til Jenle kostede godt 12.000,00 kr.  i alt at opføre. Med avlsredskaber og besætning blev der i alt brugt 17.575,00 kr., det var beregnet at gården skulle komme til at koste i alt med bygninger, besætning og redskaber 25.000,00 kr. Denne sum blev overskredet med over 7.000,00 kr.

Påskelørdag den 30. marts 1907 overnattede Jeppe Aakjær første gang på Jenle, og den 25. april samme år holdt han bryllup med Nanna Krog på Københavns Rådhus. De flyttede straks ind i det nye hjem.

1909 måtte Jens Aakjær gå fra gården. Et konsortium, bestående af Kresten Tovborg, Gudum Kloster Mølle, gdr. P Chr. Normann, Skættrupgård ved Hjerm, fabrikant Esper Andersen, Jyden, Aalestrup. Jeppe Aakjær, drev gården, men Aakjær stadig kun som lejere hos konsortiet.

1919 blev Jeppe Aakjær, eneejer af Jenle, det synes som om det først var efter 1920, der kom fart i forbedringer af bygninger, anlæg af haver osv.. Det sidstnævnte år blev der indsat nye maskiner overalt på gården, ligesom der blev lagt zinktag på udhusene; de have tidligere være dække med pap tag. Samme år blev der indlagt elektricitet.

.

1921 købtes vindmøllen der oprindelig stod i Rusted i Vester Grønning og blev i 1922 anbragt i Jenles Have.
Aakjær kaldte den kaffemøllen, da der blev drukket kaffe i den. Der blev anbragt løjbænke (polstret bænk) langs ydersiderne.
Møllen blev et sovekammer for nogle af de talrige gæster der besøgte Jenle ved festerne om sommeren.

Oppe i møllehatten logerede Thøge Larsen. Møllen er indvendig forsynet med udskæringsarbejde og andre dekorative finesser, udført af Nanna Aakjær.

Møllen kostede Aakjær i alt 3.000,00 kr.

.

.

.

1923 blev den ny lade med gæsteværelserne i syd partiet bygget omme vest for staldbygningen.

Både den ny og den gamle lade er prydede med træ udskæringer af Nanna Aakjær.

Beboelseshuset blev i 1920’erne udsat for forbedringer og nødvendige udvidelser i loftsetagen. 1920 blev varmeledningen lavet, 1921 kom toilet og vandværk til, 1923 elektricitet, og et nyt komfur til kr. 6-700 kr.

1923 fandt der på loftet den største udvidelse sted idet der til gårdsiden blev bygget en lang kvist. I denne nye kviststue blev anbragt reoler på alle vægge, så der blev plads til en del af bogsamling.

SE TEGNINGERNE AF STUEHUSET HER

Efter hånden er der i tagetagen indrettet ti stuer og værelser. Fra begyndelse var der kun Aakjærs store stue, soveværelse og et par gæsteværelser. Senere er der kommet et soveværelse, et gæsteværelse, to bogstuer, badeværelse.

1928 lod Nanna Aakjær opføre drivhus (da Aakjær lå på klinik), drivhuset har sin plads til højre for dagligstuen i sydgavlen lige uden for spisestuevinduet. Havedøren blev ved samme lejlighed muret til.

1929 blev der opført en bestyrerbolig som vinkelbygning til stuehusets gårdside i nord (kostede godt 3.000,00 kr.). Der blev nu en dejlig lejlighed for en gift bestyrer og et par karle.

På østfacaden under vinduet til Aakjærs arbejdsstue og til højre for hovedindgangen blev i 1919 efter tegning af Nanna Aakjær ved maler L. V. Jensen, Breum, i dekorativt udstyr fæstnet Aakjærs Diget: ”På Jenles Facade”:

,,Staa mit Hus
stejlt og stærkt i Storm og Sus.
Ingen Spark af Dødens Hæl
mod din Karm og Hjørnepæl.
Ingen Ild og Lynildsbrand
slaa i dig sin Hakketand.
Lad din Maanes Drømmespind
slege ømt min Hustrus Kind.

Rejs dig Hus
stejlt mod Hadets Gaalm og Gus.

1933 har Nanna Aakjær udskåret indskriften i en solid egeplanke, der er indsat på pladsen i muren. De malmfulde linjer vil i Eg ikke være udsat for at udviskestegning.

1930 Efter Aakjærs død den 22. april drev Nanna Aakjær gården – først med bestyrer, senere med forpagtere – indtil året før sin død i 1962.

Efter Aakjærs død i 1930 blev de 8 tdr. land ”kratbakker” som blev skænket Aakjær til hans 50-års I fødselsdag fredet.

1945 blev overetagen bygget på forvalterboligen (studielejlighed/refugie).

1954 fik også Jenle traktor i stedet for heste. Derefter blev muren mellem hestestalden og svinesti fjernet, og der blev lavet bøvle til grisene, hvor der før havde været spiltove til hestene.

Jenle Gl. kostald

Kostald, del af vestside

.

.

1956-57 blev den nye kostald bygget.

I dag er bygningen indrettet til museum med udstilling af effekter fra Jenles lofter og øvrige gemmer.

.

.

.

1961 overtog staten vedligeholdelse af 8 tdr. land kratbakker med Aakjærs gravsten. Naturen har givet krattet en anden karakter, end det havde dengang Aakjær fik det som gave. Lyngbakkerne med enebærbuskene, er til dels forsvundet, fordi træerne i de forløbende år er vokset op og har taget magten. Man vil nu så vidt muligt give stedet sin oprindelige karakter igen.

Nanna Aakjær solgte gården i 1961 til sin datter, Solvejg Bjerre, som drev gården med forpagtere.

1963 var det første sommer, der har været offentlig adgang til Jenle, i månederne juni, juli og august, der var ca. 23.000 besøgende.

1970 gårdens besætning blev solgt – og jorden lejes ud.

1981 købte staten Jenle af Solvejg Bjerre for 1.4 Mill. Kr., Viborg Amt, Sundsøre kommune samt Skive kommune giver 400.000 kr. for samlinger og inventar. Driften varetages af det politiske udvalg. Jenle-udvalget (består af repræsentanter fra Viborg Amt, Skive kommune og Sundsøre kommune).

Solvejg Bjerre bliver boende på Jenle.

1987 blæste taget af Vest huset. Vesthuset er en spændende bygning, der havde udvendig trappe til to hyggelige værelser ovenpå i sydgavlen og nedenunder var der garage og værksted, alle nævnte rum med udsmykning af Nanna Aakjær. Midt på bygningen var der to store stolper udskåret af Nanna Aakjær og kvisten, der havde hejseværk, havde et udskåret vindue, i retning af den ældste lades øst gavl. Den gamle lade og de oprindelige staldbygninger fredes i 1987, Vest huset og Møllen blev ikke fredet.

Jenle_vesthuset

Vesterhuset, østside

1988 besluttede skovstyrelsen, der ejede Jenle at Vesthuset skulle væk, da det var for ringe, Taget var blæst af året tidligere, træværket var råddent og murværket revnet.

1992 og 1993: Fredes gamle kostald, lade, gårdsplads og haven. Staten har bevilget knap 3. millioner kr. Jenles gamle lade blev nu sat i stand bl.a. med stenpikninger (der blev anvendt ca. 30.000 håndstore marksten). Jenles gamle ko- og svinestald genopbygges. I haven renoveres syd haven, æblehaven (her fjernes selvplantede træer), dammen med en stengrotte fritlægges.

2005 Studielejligheden åbnes

2020 Jenle bevilges 5. millioner kr. på finansloven

2022 Skive kommune overtager bygningerne på Jenle.

2024 Budgettet for istandsættelse af mursten ligger p.t. på godt 8,2 millioner kr.. Indbo er der afsat  3,7 millioner kr. til rensning af indbo, der er afsat 850.000 kr. til ansættelse en registrator