Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Dagsorden til generalforsamling

Generalforsamling i Aakjærselskabet tirsdag 24. maj 2022 kl.19.30

i Jenles Forsamlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  1. Bestyrelsens beretning.
  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  1. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer;

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Valget gælder for 2 år.

(Helge Strøm og Kurt Lomborg er på valg, Kirsten Borger og Thøger Berg Nielsen ønsker at træde ud af Bestyrelsen)

Skive kommune skal være berettiget til hvert år at udpege et bestyrelsesmedlem til foreningen.

(Annette Torp er valgt for kommende periode)

  1. Valg af 1- 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

De på generalforsamlingen valgte suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder, efter bestemmelser vedtaget af bestyrelsen.

(Hanna Høgh og Jens Jensen er på valg)

  1. Valg af statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

(Beireholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg)

  1. Evt.